Rozliczanie transakcji

Jesteśmy bezpośrednim uczestnikiem KDPW S.A. w typie dom maklerski oraz agent do spraw rozrachunku jako jedyny dom maklerski w Polsce. Jesteśmy generalnym uczestnikiem rozliczającym (GCM) w KDPW_CCP oraz jako pierwsi rozpoczęliśmy rozliczanie transakcji zdalnego członka giełdy na rynku derywatów.

Oferujemy obecnie rozliczenie transakcji dla członków giełdy niebędących uczestnikami rozliczającymi na rynku kasowym oraz na rynku instrumentów pochodnych. Dzięki takiej usłudze, zdalny członek giełdy może obniżyć koszty rozliczenia transakcji nie wnosząc opłat za uczestnictwo na rzecz KDPW i KDPW_CCP oraz bez konieczności budowy i dostosowania połączenia i systemu do infrastruktury rozliczeniowo-rozrachunkowej w Polsce. 

Nasza oferta obejmuje szeroki wachlarz usług rozliczania transakcji i obsługi operacji na papierach wartościowych.

 • raportowanie w imieniu klienta transakcji do repozytorium transakcji REGIS-TR
 • raportowanie w imieniu klienta zabezpieczeń do repozytorium transakcji REGIS-TR
 • przygotowanie umów pośrednictwa w zawarciu transakcji
 • rozliczenie transakcji z płatnością (DVP)
 • rozliczenie transakcji bez płatności (tylko przepływ papierów wartościowych)
 • wypłata dywidendy
 • wypłata odsetek
 • wykup obligacji
 • realizacja uprawnień z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa albo warrantów subskrypcyjnych do objęcia albo subskrybowania akcji nowej emisji
 • realizacja prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji (prawo poboru)
 • wykonanie warrantów
 • wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uprawnionych
 • wygasanie certyfikatów strukturyzowanych
 • sporządzanie do KDPW wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy

wymiana papierów wartościowych – podział papierów wartościowych

 • wymiana papierów wartościowych - łączenie (scalenie) akcji
 • asymilacja papierów wartościowych
 • wycofanie papierów wartościowych z depozytu
 • konwersja papierów wartościowych
 • zamiana akcji w związku z łączeniem się albo podziałem spółek publicznych
 • rolowanie obligacji

We współpracy ze spółkami należącymi do Erste Group świadczymy usługi związane z rozliczaniem transakcji na rynkach zagranicznych, w tym na rynku kasowym i terminowym.

 • głównym depozytariuszem rozliczającym transakcje zagraniczne jest Erste Group (wyjątek stanowią Węgry oraz Czechy),
 • na rynkach węgierskim i czeskim rozliczenia są dokonywane bezpośrednio przez spółki z Grupy (ERSTE Investment Hungary, Ceska Sporitelna),
 • dajemy możliwość rozliczania transakcji zagranicznych w walutach innych niż waluta transakcji (przewalutowanie jest dokonywane w Erste Group),
 • umożliwiamy rozliczenie FOP (rozliczenie gotówkowe jest dokonywane w Polsce).
 • oferujemy rozliczanie transakcji terminowych na wszystkich rynkach światowych,
  transakcje są rozliczane za pośrednictwem Erste Group,
 • każdy z klientów posiada konto indywidualne do rozliczania transakcji terminowych
  w Erste Group,
 • umożliwiamy naliczanie depozytów zabezpieczających w walucie innej niż waluta
  transakcji,
 • umożliwiamy naliczanie prowizji jak i codziennych rozliczeń rynkowych w walucie innej niż waluta transakcji,
 • oferujemy naszym klientom raportowanie dopasowane do ich indywidualnych wymagań