Informacje prawne

1. Warunki korzystania z serwisów internetowych Erste Securities
 

Zastrzeżenia prawne

Niniejszy serwis internetowy (dalej: Serwis) jest wyłączną własnością Erste Securities Polska S.A. (dalej „ESP”). Przedstawione materiały mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej ani podatkowej, do udzielania których ESP nie jest upoważniona. Materiał będący zawartością niniejszego Serwisu został przygotowany przez ESP i ma charakter wyłącznie informacyjny, nie zawiera ani nie stanowi oferty (w
rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) sprzedaży lub kupna instrumentów finansowych ani też zaproszenia do złożenia oferty objęcia lub nabycia instrumentów finansowych albo skorzystania z usług inwestycyjnych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Nie należy traktować ich jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, porady inwestycyjnej lub formy doradztwa inwestycyjnego ani wskazania, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. ESP nie ponosi odpowiedzialności za skutki
decyzji inwestycyjnej podjętej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym Serwisie. Ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym Serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu (dalej: Użytkownik).


ESP dokłada wszelkich starań, aby treści zamieszczone w Serwisie były aktualne, rzetelne, pełne, zgodne ze stanem faktycznym i prawnym a także nieprzerwanie dostępne. ESP nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność, lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym Serwisie informacji, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. ESP nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

Niniejszy materiał skierowany jest do podmiotów podlegających prawu polskiemu. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości korzystania z tych materiałów. W szczególności, treści znajdujące się w niniejszym Serwisie nie są przeznaczone dla obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych Ameryki ani żadnej „osoby amerykańskiej” („U.S. Person”) w rozumieniu Regulacji S amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) i nie mogą być rozpowszechniane, bezpośrednio
albo pośrednio, w Stanach Zjednoczonych, a ponadto w Australii, Kanadzie lub Japonii, ani dowolnej innej jurysdykcji, w której taki materiał byłby sprzeczny z prawem.

Serwis ESP może zawierać odnośniki (linki przekierowujące) do witryn innych podmiotów. ESP nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych Serwisów internetowych. Ryzyko korzystania z tych stron internetowych leży wyłącznie po stronie Użytkownika. Ponadto Serwis może zawierać znaki towarowe (logo) podmiotów trzecich, których użytkownik nie może używać bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

ESP zastrzega sobie prawo modyfikacji treści znajdujących się w Serwisie jak również Warunków korzystania z Serwisu. Zmiany Warunków korzystania z Serwisu obowiązują od momentu ich wprowadzenia. Zachęcamy użytkowników do okresowego zapoznawania się z treścią niniejszych Warunków w celu śledzenia zmian w jej treści.

Korzystanie z Serwisu i jego przeglądanie oznacza akceptację niniejszych Warunków korzystania z serwisów internetowych Erste Securities Polska S.A. W razie braku ich akceptacji korzystanie z Serwisu nie jest dopuszczalne. Użytkowanie Serwisu nie skutkuje nawiązaniem jakiejkolwiek relacji z ESP lub podmiotami współpracującymi.

Niniejsze Warunki korzystania z Serwisu internetowego ESP obowiązują od dnia 07.08.2017 r.

Ochrona praw autorskich i praw własności intelektualnej

Prawa do Serwisu przysługują wyłącznie ESP. Treści znajdujące się w Serwisie podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Jakiekolwiek kopiowanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości Serwisu internetowego
jest zabronione, z wyjątkiem tzw. dozwolonego użytku, regulowanego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawy o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z późn. zm.).

Ochrona danych osobowych

ESP dba o poszanowanie prywatności użytkowników Serwisu, w szczególności stosuje zasady określone w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest ESP. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania, uzupełniania i aktualizacji danych oraz uzyskania informacji o swoich prawach. Osoba, której dane dotyczą ma możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli obowiązujące przepisy prawa pozwalają na takie działanie.

Korzystanie z Serwisu odbywa za pośrednictwem ogólnodostępnej sieci Internet, która ze swej istoty nie gwarantuje niezawodności ani poufności komunikacji. Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje, które wyśle przy użyciu Serwisu nie będą
zabezpieczone.

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie w określonych przypadkach może oznaczać brak możliwości skorzystania z usług świadczonych przez ESP.

Niedozwolone jest przesyłanie przez Użytkowników w ramach korzystania z Serwisu treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność wobec ESP jak i osób trzecich za wszelkie treści przesłane do ESP.

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe mogą być także udostępniane podmiotom trzecim z grupy kapitałowej ERSTE za zgodą osoby, której dotyczą.

Informacje Ogólne:

nazwa: Erste Securities Polska S.A.

adres: ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa

tel: +48 22 257 57 00

e-mail: erste.securities@esp.pl

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000065121, NIP 526 10 27 638, REGON 011136053, Kapitał zakładowy w wysokości 15.500.000 złotych, wpłaconym w całości.

Erste Securities Polska S.A. z siedzibą w Warszawie jest licencjonowanym domem maklerskim działającym na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) z dnia 16 kwietnia 2002 r. Organem nadzoru dla ESP jest Komisja Nadzoru Finansowego. ESP należy do grupy kapitałowej ERSTE, której podmiotem dominującym jest ERSTE Group Bank AG z siedzibą w Wiedniu.

 

 

 

2. Adekwatność kapitałowa i zarządzanie ryzykiem

 

 

3. Zasady ładu korporacyjnego 

 

4. MIFID

Nazwa MiFID pochodzi od skrótu Markets in Financial Instruments Directive (Dyrektywa w sprawie rynków instrumentów finansowych). Na pojęcie MIFID składają się przepisy dwóch dyrektyw i rozporządzenia UE ustanawiające jednolite ramy prawne dotyczące świadczenia usług przez firm inwestycyjne oraz instytucje kredytowe w 27 krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Liechtensteinie.

Celem wymienionych powyżej europejskich aktów prawnych jest zapewnienie wystarczającego poziomu ochrony inwestorów, umożliwienie większej konkurencyjności w sektorze finansowym, zapewnienie przejrzystości działania firm inwestycyjnych oraz wprowadzenie jednakowych regulacji prawnych dla usług finansowych na terytorium ww. Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

MiFID nakłada na firmy oferujące usługi inwestycyjne wymogi podjęcia działań w zakresie m.in.:

- klasyfikacji klientów do jednej z trzech grup (Klienci Detaliczni, Profesjonalni i Uprawnieni Kontrahenci) w oparciu o doświadczenie i wiedzę Klienta w zakresie instrumentów finansowych;

- przejrzystości i szerszego zakresu udzielanych informacji, w tym dotyczących instrumentów finansowych i ryzyka inwestycyjnego;

- opracowania, wdrożenia i poinformowania klientów o polityce najlepszej realizacji zleceń lub polityce działania w najlepiej pojętym interesie klienta oraz o polityce przeciwdziałania konfliktowi interesów.

Erste Securities Polska S.A. w pełnym zakresie dostosowała swoją działalność do standardów MiFID. Poniżej przedstawiamy dokumenty wdrożone w Erste Securities Polska S.A. w ramach MIFID. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami.

 

5. Transakcje poza rynkiem