imageRozliczanie transakcji

Erste Securities Polska jest bezpośrednim uczestnikiem KDPW S.A. w typie dom maklerski oraz agent do spraw rozrachunku oraz jako jedyny dom maklerski w Polsce, Erste Securities Polska jest generalnym uczestnikiem rozliczającym w KDPW_CCP oraz jako pierwsze rozpoczęło rozliczanie transakcji zdalnego członka giełdy na rynku derywatów.

Erste Securities Polska oferuje obecnie rozliczenie transakcji dla członków giełdy niebędących uczestnikami rozliczającymi na rynku kasowym oraz na rynku instrumentów pochodnych. Dzięki takiej usłudze, zdalny członek giełdy może obniżyć koszty rozliczenia transakcji nie wnosząc opłat za uczestnictwo na rzecz KDPW i KDPW_CCP.

Oferta Erste Securities Polska obejmuje szeroki wachlarz usług rozliczania transakcji i obsługi operacji na papierach wartościowych.

Obrót instrumentami pochodnymi:

 • raportowanie w imieniu klienta transakcji do repozytorium transakcji (DTCC),
 • raportowanie w imieniu klienta zabezpieczeń do repozytorium transakcji (DTCC).

Transakcje OTC (rynek kasowy):

 • przygotowanie umów pośrednictwa w zawarciu transakcji,
 • rozliczenie transakcji z płatnością (DVP),
 • rozliczenie transakcji bez płatności (tylko przepływ papierów wartościowych).

Obsługa zdarzeń korporacyjnych:

 • wypłata dywidendy, 
 • wypłata odsetek, 
 • wykup obligacji, 
 • realizacja uprawnień z obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa albo warrantów subskrypcyjnych do objęcia albo subskrybowania akcji nowej emisji, 
 • realizacja prawa pierwszeństwa w objęciu akcji nowej emisji (prawo poboru), 
 • wykonanie warrantów, 
 • wykup certyfikatów inwestycyjnych na żądanie uprawnionych,  
 • wygasanie certyfikatów strukturyzowanych, 
 • sporządzanie do KDPW wykazu osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Obsługa wybranych operacji na papierach wartościowych: 

 • wymiana papierów wartościowych – podział papierów wartościowych, 
 • wymiana papierów wartościowych - łączenie (scalenie) akcji, 
 • asymilacja papierów wartościowych, 
 • wycofanie papierów wartościowych z depozytu, 
 • konwersja papierów wartościowych, 
 • zamiana akcji w związku z łączeniem się albo podziałem spółek publicznych, 
 • rolowanie obligacji.

Dodatkowo, Erste Securities Polska we współpracy ze spółkami należącymi do Erste Group świadczy usługi związane z rozliczaniem transakcji na rynkach zagranicznych, w tym na rynku kasowym i terminowym.

Rozliczanie transakcji zagranicznych (rynek kasowy):

 • głównym depozytariuszem rozliczającym transakcje zagraniczne jest Erste Group (wyjątek stanowią Węgry oraz Czechy),
 • na rynkach węgierskim i czeskim rozliczenia są dokonywane bezpośrednio przez spółki z Grupy (ERSTE Investment Hungary, Ceska Sporitelna),
 • Erste Securities Polska daje możliwość rozliczania transakcji zagranicznych w walutach innych niż waluta transakcji (przewalutowanie jest dokonywane w Erste Group),
 • możliwe jest rozliczenie FOP (rozliczenie gotówkowe jest dokonywane w Polsce).

Rozliczanie transakcji zagranicznych (rynek terminowy):

 • Erste Securities Polska  oferuje rozliczanie transakcji terminowych na wszystkich rynkach światowych,
 • transakcje są rozliczane za pośrednictwem Erste Group,
 • każdy z klientów posiada konto indywidualne do rozliczania transakcji terminowych w Erste Group,
 • możliwe jest naliczanie depozytów zabezpieczających w walucie innej niż waluta transakcji,
 • ta sama możliwość istnieje dla naliczania prowizji jak i codziennych rozliczeń rynkowych,
 • Erste Securities Polska oferuje swoim klientom raportowanie dopasowane do ich indywidualnych wymagań.