ZASTRZEŻENIA PRAWNE

PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO ZASTRZEŻENIA WSKAZUJĄCEGO NA WARUNKI DOSTĘPU DO STRONY INTERNETOWEJ I ZAMIESZCZONYCH NA NIEJ INFORMACJI.

Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej, inwestor powinien uważnie zapoznać się z treścią Memorandum, w tym z czynnikami ryzyka zawartymi w Memorandum, a także z ewentualnymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi, jeżeli takie zostaną opublikowane do Memorandum.

Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące oferowanych papierów wartościowych powinny być podejmowane wyłącznie po analizie treści całego Memorandum oraz opublikowanych aneksów oraz komunikatów aktualizacyjnych.

Memorandum Informacyjne sporządzone zostało w związku z Ofertą Publiczną 1.000.000 sztuk Akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 0,50 zł każda, których emitentem jest Arrinera S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka).

Treść niniejszego Memorandum nie wymaga zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Oferowanie odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum, które jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Ofercie, wprowadzeniu Akcji Serii H do ASO oraz Emitencie.  W Ofercie Akcji Serii H można uczestniczyć wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Memorandum nie może być  traktowane jako propozycja lub oferta nabycia Akcji Serii H, chyba że na danym terytorium taka propozycja lub oferta mogłyby zostać złożone zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych, w tym rejestracyjnych.

Akcje Serii H nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych lub innymi przepisami prawa obowiązującymi w jakimkolwiek innym państwie niż Rzeczpospolita Polska i nie mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz w innych państwach gdzie taka rejestracja jest wymagana i nie została dokonana, ani też oferowane lub sprzedawane jakiekolwiek „osobie amerykańskiej”  (zgodnie z definicją w Regulacji S), z wyjątkiem kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (zgodnie z definicją w Przepisie 144A) na mocy wyłączenia z obowiązków rejestracyjnych przewidzianych w Przepisie 144A oraz poza granicami Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej na mocy Regulacji S. Informuje się potencjalnych nabywców Certyfikatów Oferowanych, że wprowadzający może polegać na wyłączeniu z artykułu 5 amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych przewidzianym w Przepisie 144 A. 

Przedstawione informacje są aktualne na moment ich publikacji i w żadnym wypadku nie można uważać ich za poprawne w jakimkolwiek momencie następującym po dacie publikacji tych informacji ani zakładać, że od daty publikacji tych informacji nie zaszły żadne zmiany w sytuacji finansowej lub działalności Spółki lub grupy kapitałowej Spółki. Dokumenty zawarte na kolejnych stronach mogą od czasu do czasu być aktualizowane i uzupełniane, jednak Spółka nie jest zobowiązana do zamieszczania takich zmian lub uzupełnień na swojej stronie internetowej.